Zásady zpracování osobních údajů

Nařízení GDPR (pdf): Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

SPRÁVCE DAT: Věstonická chalupa s.r.o.

OBECNÉ

1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracování osobních údajů hosty získaných získaných v rámci obchodní, reklamní a marketingové činnosti ubytovacího zařízení a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.

2. Provozovatel se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje hosty. Tyto podmínky jsou vytvořeny v rozsahu práv a povinností, které při zpracování osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochrane osobních údajů.

PRÁVA, POVINNOSTI A DŮVĚRNOST

1. Provozovatel se zavazuje přijmout takové technické, personální a jiné potřebné opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům hosta, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich neoprávněnému zpracování či jinému zneužití .

2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je ubytovací zařízení povinné zpracovávat osobní údaje hosty. S těmito údaji pracují pouze oprávněné osoby.

3. / Personál společnosti Věstonická chalupa s.r.o., byl poučen o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hosty zacházejí výhradně v rámci služeb poskytovaných ubytovacím zařízením Věstonická chalupa. Provozovatel ani jeho personál neposkytují osobní údaje hosty dalším subjektům, žádným dalším poskytovatelům služeb ani jiným zpracovatelům databází osobních údajů.

INFORMACE O KLIENTECH

1. Provozovatel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo a typ předloženého dokladu totožnosti, víza, příp. doklady o účelu pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců, o změně některých zákonů č. 404/2011 CFU a Zákonem o místních daních a místním poplatku za komunální odpad a drobné stavební odpady č. 582/2004 Z.z .. Podle těchto právních předpisů je ubytovací zařízení / provozovatel povinen uchovávat tyto osobní údaje o klientech po dobu 5 let.

2. / Kromě zákonem stanovených osobních údajů zařízení / provozovatel zpracovává a uchovává i e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto osobní údaje jsou využívány na komunikaci před, během a po skončení pobytu hosta v zařízení. Tyto údaje jsou zároveň využívány pro reklamní a marketingové účely Věstonická chalupa s.r.o.

3. Klient má právo kdykoli požádat provozovatele o přehled svých osobních údajů. Tyto údaje jsou zaznamenávány a uchovávány v Knize ubytovaných. Notářsky ověřenou žádost o vymazání osobních údajů je nutné doručit doporučeně poštou na adresu ubytovacího zařízení. V případě oprávněné žádosti o vymazání osobních údajů, ubytovací zařízení osobní údaje hosta odstraní. Provozovatel se však musí řídit výše uvedenými zákony a jmenované osobní údaje mohou být vymazány až po uplynutí zákonem stanovené lhůty.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Provozovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zajistí ochranu osobních údajů tak, aby nedošlo k jejich neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům k jejich jinému neoprávněnému zpracování případně jinému zneužití. Po dobu zpracování těchto údajů zajistí technicky a organizačně všechny povinnosti správce osobních údajů vyplývajících z právních předpisů, zejména příslušného nařízení.

2. Provozovatel se zavazuje, že zpracování osobních údajů bude zajištěno následujícím způsobem:

a. K osobním údajům klienta mají přístup pouze oprávněné osoby a zodpovědný personál ubytovacího zařízení, který má stanovené podmínky a rozsah zpracování dat.

b. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v prostorách hotelu a na technických zařízeních, do kterých mají přístup pouze oprávněné osoby a zodpovědný personál ubytovacího zařízení.

c. Provozovatel zabrání neoprávněnému čtení, kopírování, upravování a přenosu případně vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.

d. Provozovatel provede taková opatření, které umožní určit a ověřit komu byly osobní údaje předány, dokud byly zpracovány, pozměněny nebo vymazány

3. Provozovatel se zavazuje, že oprávněné osoby a personál ubytovacího zařízení, který zpracovává osobní údaje bude tyto údaje zpracovávat pouze v rozsahu stanoveném ubytovacím zařízením. Oprávněné osoby a personál ubytovacího zařízení, který zpracovává osobní údaje bude zachovávat mlčenlivost o těchto údajích.