Všeobecné podmínky a ubytovací řád

I. Způsob objednání

Objednávku ubytování je možno provádět prostřednictvím formuláře předběžné objednávky z internetu, osobně, e-mailem, nebo telefonicky. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 dnů po výzvě k zaplacení. Objednávka – rezervace je považována za platnou až po písemném potvrzení provozovatelem a po zaplacení zálohy hostem ve výši 50% ceny za ubytování na účet provozovatele, pokud nebylo dohodnuto jinak.

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou platebními a jinými podmínkami, ubytovacím řádem, všeobecnými podmínkami, a zvláště stornovacími podmínkami.

II. Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

a) Podpisem ubytovaného (dále jen host) na ubytovací protokol je mezi hostem a provozovatelem uzavřena smlouva o ubytování podle § 2326 a násl. Občanského zákoníku, a to za podmínek uvedených níže a v dohodě o ubytování.

b) Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za ubytování je stanovena dle platného ceníku, smluvní cenou dohodou obou stran a potvrzována podpisem na ubytovací smlouvu. Ubytováním se rozumí používání chalupy prezentované na stránkách https://vestonickachalupa.cz, včetně zahrady (dále jen prostory určené k ubytování).

c) Při objednání služeb ve lhůtě kratší než 31 dnů před nástupem se platí celá částka za pobyt najednou. Ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem platí klient zálohu ve výši 50 %, která je splatná do 3 dnů po potvrzení přihlášky a doplatek pak nejpozději 30 dnů před nástupem. Platba se provádí pouze na účet provozovatele. Přímá platba z účtu na účet není předmětem elektronické evidence tržeb. Nemusíme tedy vystavovat ani zasílat žádné účtenky.

Termín platby je uveden v “Potvrzení objednávky – výzva k zaplacení”, které je klientovi zasíláno po provedení rezervace.

d) Ubytovaný je povinen dodržet čas nástupu v době od 14.00 do 15.00 hodin nebo dle domluvy, čas ukončení pobytu do 10.00 hodin, pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak.

Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i za následující den.

III. Náhrada škody

a) V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je provozovatel oprávněn domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo její úměrnou část, rovnající se výše škody způsobené zaviněním hosta.

b) Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách určených k ubytování, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k ubytování nebo části domu vyřazeny z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby ubytované s hostem, nejpozději do odjezdu.

IV. Práva a povinnosti hosta

a) Host má právo užívat chalupu a veškerá její vybavení dle seznamu poskytnutého vybavení v souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření. Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří a příslušenství. Host je povinen předejít ztrátě těchto klíčů, zabezpečit je proti odcizení a vyvarovat se zapůjčení klíčů osobám, které nejsou v chalupě ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíčů je host povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo provozovatele domáhat se náhrady způsobené škody.

b) Host je povinen:

– uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku, spotřebu el. energie, dřeva

– při nástupu se host přesvědčí, zda vše souhlasí ve vybavení objektu v opačném případě hned uvědomí majitele

– při nástupu uhradit kauci 5 000,-Kč

– řádně užívat chalupu, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování, před ukončením uvést do původního stavu

– řádně umýt nádobí a uložit na místa k tomu určená

– chránit vybavení a zařízení chalupy proti poškození

– zajistit ochranu postelí, sedacích souprav před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

– seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej

– bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách určených k ubytování

– bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil

– uzamykat při odchodu hlavní vchodové dveře, vypnout světla a spotřebiče

– v době od 22.00 hod. do 07.00 hod. se chovat tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem

– z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 ti let a zvířata v chalupě a ostatních prostorách ubytovaní bez dozoru dospělých

c) Host nesmí bez souhlasu ubytovatele

– provádět změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemísťovat vybavení apod.)

– odnášet jakékoli vybavení a zařízení chalupy

– přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě

d) Host dále v prostorách určených k ubytování nesmí

– nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití

– držet, vyrábět nebo přechovávat omamné, psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem

– kouřit ve vnitřních prostorách chalupy

– host nesmí v objektu používat vlastní elektrické spotřebiče, zesilovače aj s výjimkou těch, které slouží osobní hygieně

– nesmí v areálu rozdělávat oheň, pouze na místech k tomu určených – vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště, krbu host řádně uhasí oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru

– v průběhu pobytu není dovoleno vstupu jiných osob, než ubytovaných v případě návštěvy kontaktujte majitele

– v ubytovacích prostorách je zakázáno chodit v znečištěné obuvi, vstup pouze v přezůvkách

V. Povinnosti provozovatele

Provozovatel je povinen

– odevzdat hostu chalupu uklizenou ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním

– dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů

– dbát na bezvadný technický a hygienický stav v prostorách určených k ubytování

VI. Vozidlo a cennosti hosta

Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém pozemku / parkovišti vedle domu/. Tyto parkovací plochy jsou otevřené, a tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení vozidla nebo věcí ve vozidle § 2945 O. z. Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali volně v prostorách určených k ubytování a vozidle.

VII. Úklid

Ložní prádlo/povlečení/ ručníky si host převezme od provozovatele. Je zakázáno používání spacích pytlů z důvodu nedostatečné hygieny. Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování.

Během pobytu provádí úklid host v prostorách určených k ubytování. Dále i venkovní prostory udržuje v čistotě. Taktéž provede závěrečný úklid a chalupu předá v takovém stavu v jakém ji převzal při příjezdu. V ceně pobytu není závěrečný úklid chalupy v ceně 1 000,- který bude stržen na závěr pobytu z kauce.

Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do popelnic, které jsou umístěny vedle příjezdové brány. Plasty prosíme dát do pytle, vedle popelnic. Vozíme je do tříděného odpadu.

VIII. Domácí zvířata

Pobyt s domácím zvířetem není možný.

IX. Reklamace

Host má právo na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. Pokud by nebyla připomínka nebo závada nahlášená hostem odstraněna, je zapotřebí sepsat zápis a dohodu mezi oběma stranami.

X. Odstoupení od Smlouvy o ubytování

a) Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami viz. bod XI. tohoto řádu.

b) Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže, host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacího řádu nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy bez nároku na vrácení peněz za pobyt

c) Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé

d) V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování si provozovatel vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování

XI. Stornovací podmínky

a) Provozovatel nevyžaduje žádný stornovací poplatek v případě výskytu objektivních závažných příčin, které vedou k odstoupení od smlouvy o ubytování jako jsou hospitalizace, živelní katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 5 kalendářních dnů od výskytu objektivních závažných příčin, písemně na adresu provozovatele

b) Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 100 % z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno méně než 7 dní před zahájením pobytu. 50 % z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno méně než 14 dní před zahájením pobytu. 0 % z celkové smluvní ceny ubytování, je-li odstoupení oznámeno 21 a více dnů před zahájením pobytu.

Storno poplatky se neúčtují v případě, že si zákazník zajistí za sebe odpovídající náhradu – v tomto případě je již zaplacená částka za pobyt vinkulována ve prospěch platby náhradníka.

c) Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem (např. živelní pohroma, katastrofa, technická závada a jiné), pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě se může pronajímatel s nájemcem dohodnout a nabídnout ubytování v jiném objektu. Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již uhrazená cena pobytu. Zákazník nemá právo požadovat žádné další náhrady. Pronajímatel nezodpovídá za provoz sportovních, kulturních a rekreačních zařízení, restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách. Ubytovatel vybírá od ubytovaného při zahájení pobytu kauci 5 000,-Kč. Účelem kauce je zajištění úhrady škody, která vznikne poškozením pronajatého objektu či jeho zařízení a vybavení v důsledku nedodržení ubytovacího řádu.

Při odevzdání objektu bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací hostu po odečtení 1000,-Kč za závěrečný úklid.

XII. Doklad totožnosti

Host při nástupu k ubytování umožní pronajímateli zápis do knihy ubytování, dle platného dokladu totožnosti a cizinci se zapíšou do domovní knihy určená pro cizince. Ubytovací kniha obsahuje jméno a příjmení, bydliště, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.

XIII. Provozovatel

Provozovatel si vyhrazuje právo za účelem kontroly vstoupit do objektu během pobytu hostů.

Tyto všeobecné podmínky a ubytovací řád jsou účinné od 1.5.2021

……………………………………………………………